සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (10074 properties)Filter by:
Bare land (8030)
Tea land (129)

 Bare Land for sale/rent
5
 Horana 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 90,000 Per Perch

Land for sale in Gonapola

Gonapala

  Green City – Gonapala , 200m to Piliyandala - Moragahahena Main Road, Rs 90,000/- per perch, Bank Loans, ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Pannala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land For sale in Pannala

Kekilapitiya

  පන්නල - Green Land , කැකිල්ලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ග...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land For Sale in Gampaha

Maradagahamula

  Maradagahamula – Green Garden, 50m off To Gampaha- Maradagahamula bus road, valuable lands from Rs70,000 a...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Katukenda 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Katukenda Garden

Katukenda

  බඩල්ගම කටුකෙන්ද ගාර්ඩන් හි බිම් කොටස් 107න...  more »

Showing page 2 of 336