සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (9080 properties)Filter by:
Bare land (7227)
Tea land (108)

 Bare Land for sale/rent
3
 Kandy 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 525,000 Per Perch

60 purchase Land for Sale

Herassagala

  3.9km from Kandy town. NBRO approved. Water and electricity available. Clear deeds. 2 access roads to propety....  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Badulla 

 • 4.5 acres   Bare Land


  Rs. 10M

Land for sale

Badulla -Kandy Road

  Land for sale in Meegahakiwla Town. 4.5 acres in extent. With more than 30 valuable trees – Burutha, Katakal...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Dankotuwa 

 • 40 perches   Coconut land


  Rs. 200,000 Per Perch

Perfect

Negombo-Kurunegala rd.

  දංකොටුව නගරයට මිනිත්තු 4. කුරුණෑගල - මීගමු...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Angoda 

 • 44 perches   Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Angoda Land - Urgent sell

close to Angoda town

  Property details Bare land FOR IMMEDIATE SALE in Angoda Land size 44 perches (Bare land) with surrounded b...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 3.8M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue, Dehiwala

  - Land extent: 29 Perches - Property is located on Caldera Place, Ediriweera Avenue [Sea Side], Galle Road,...  more »

Showing page 2 of 303