සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (7165 properties)



Filter by:
Bare land (5565)

 Bare Land for sale/rent
5
 Moratuwa 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 1.35M Per Perch

lakefront land for Sale

Katubedda

  Bolgoda lakefront land in Katubedda, Moratuwa. Luxurious, quite neighbourhood with a great relaxing view 56...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Kandy 

 • 44 perches   Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

A House with Land for Sale

Kundasale

  A 44 perch land with a house for sale. 3 Bed rooms and 2 Tiled Bath rooms, Pantry kitchen, Office room, tiled...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Nugegoda 

 • 7.5 perches   Bare Land


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Jambugasmulla Road

  Good Residential Property in Nugegoda – Jambugasmulla Road Very peaceful and tranquil surrounding area & ...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Hikkaduwa 

 • 26.5 perches   Land with house


  Rs. 10M ONO

Nice Ocean View Land

GALLE ROAD

  Beautiful ocean front land situated in 4km to hikkaduwa and 6km to Ambalangoda. Walking distance to famous kah...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue, Dehiwala

  - Land extent: 29 Perches - Property is located on Caldera Place, Ediriweera Avenue [Sea Side], Galle Road,...  more »

Showing page 2 of 239