සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
4
 Malabe 

 • 23.7 perches    Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Malabe

New Kandy Road, Malabe

  600 m to New Kandy Roadbr 1 Km to SLIIT Campusbr 1 and Km to Highway Entrancebr 2 and Km to Nevil Fernando H...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Bolgoda 

 • 15.3 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Bolgoda Lake view Land

Piliyandala,Madapatha,Kahapola..

  The best Available land in front of the Bolgoda lake now on sale Superb panoramic view of the lake No floodin...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Pita Kotte 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 10M

Bodiya road, Kotte

Bodiya road, Pita Kotte

  For Immediate salebr Good property in Bodiya road Kottebr Easy Access to Main Roadbr Genuine buyers are we...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Wattala 

 • 7.5 perches    Bare Land


  Rs. 8.5M

Land for SALE in Wattala

Cardinal Cooray Mawatha, Watta..

  Land for SALE in Wattala Cardinal Cooray Mawathabr br 75 Perchesbr Total Land 85 Lakhs Negotiable br br 5 Mil...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Wattala 

 • 110 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Wattala

Awariwatha , Wattala

  Land for Sale in Wattala br Facing the Awariwatha Main Road br br Ideal for a Housing Apartment FactoryWarehou...  more »

 Beachfront land for sale/rent
1
 Pamunugama 

 • 52 perches    Beachfront land


  Rs. 600,000 Per Perch

Beach land for sale

 

  52p Beach land for sale suitable for holiday Villa 60 beach frontage In a calm residential neighborhood Rs 600...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 3.3M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Quarry Road, Dehiwala

  For Immediate salebr Highly residential areabr Located in Quarry Road Dehiwalabr Easy Access to Main Roadb...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Rathmalana 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 1.7M Per Perch

Land for Sale in Ratmalana

Thissa Mawatha, Off Borupana R..

  For Immediate salebr Located Thissa Mawatha Off Borupana Road Ratmalanabr Easy Access to Main Roadbr Genui...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Homagama 

 • 85 perches    Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for Sale in Homagama

Manathunga Mawatha, Homagama

  For Immediate salebr Good Residential property in Manathunga Mawatha Homagamabr Peaceful surrounding Good N...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Wattala 

 • 22 perches    Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Land for Sale in Wattala

Shanthi Road, Wattala

  For Immediate salebr Good Residential property in StJude Mawatha Kandana br Peaceful surrounding Good Neigh...  more »

Lands for Sale in ColomboThis thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise, it certainly did not crash either. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list. One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase.


 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the city's premium potential. Most of the properties where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes.