සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/328304/thumb_424_328304_1579410482_5096.jpg
Land with house
5
 Ethul Kotte 

 • 75 perches    Land with house


  Rs. 2.5M Per Perch

Land for Sale in Ethul Kotte

Diyawanna Road Ethul Kotte

  Good quiet residential area Property accessible via Diyawanna Road Samudradevi Mawatha and 9th LaneEasy access...  more »

2 /pics/331606/thumb_424_331606_1580969674_1842.jpg
Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 3.1M Per Perch

Prime Location

Railway Avenue Nugegoda

  24 Perch land on a private road bordering Anula and Janashakthi Insurance 3 Minute walk to Nugegoda Junction a...  more »

4 /pics/330306/thumb_424_330306_1580296684_0749.jpg
Land with house
4
 Moratuwa 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 27M

20 Perches for Sale

Model Town Road Moratuwa

  20 Perch Land for Sale with a Solid House for Sale on 4th Lane off Model Town Road Katubedda road adjoining Ge...  more »

6 /pics/330575/thumb_424_330575_1580451151_2521.jpg
Bare Land
6
 Seeduwa 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

244

Raddolugama Seeduwa

  14 244 ...  more »

7 /pics/333455/thumb_424_333455_1581936867_1419.jpg
Bare Land
5
 Bandaragama 

 • 6 acres    Bare Land


  Rs. 19.5M

Land for sale Wadduwa

Kajuwatta Bandaragama

  Wadduwata kittuwa idamak wikinimata Akkara 6 Kalutara horana bus parata 500mBandaragama Moronthuduwa bus para...  more »

9 /pics/327364/thumb_424_327364_1578979147_5769.JPG
Bare Land
4
 Thalawathugoda 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Kalalgoda LS38

Senasuma Place Weera Mawatha K..

  Highlights Land extent 14 Perches Property is located on Senasuma Place off Weera Mawatha Kalalgoda Road K...  more »

11 /pics/318925/thumb_424_318925_1573204917_6458.jpg
Bare Land
5
 Bolgoda 

 • 15.3 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Bolgoda Lake view Land

PiliyandalaMadapathaKahapola B..

  The best Available land in front of the Bolgoda lake now on sale Superb panoramic view of the lake No floodin...  more »

14 /pics/62540/thumb_424_62540_1526984288_2241.JPG
Beachfront land
4
 Panadura 

 • 120 perches    Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beach Front Land In Pandura

galle road Panadura

  This Land Locate In 05 Minutes From Panadura Town120 Perches With Coconut Trees In This Landlong Beach And Nic...  more »

21 /pics/334751/thumb_424_334751_1582541742_5389.jpg
Bare Land
3
 Ragama 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 925,000 Per Perch

Bare Land For Sale in Ragama

Peralanda Road Ragama

  This is a 20 perches landSuitable for both commercial and residentialOnly 100m to cargills food cityWithin 5 m...  more »

26 /pics/282316/thumb_424_282316_1549942057_6272.jpg
Bare Land
 Dehiwala 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 2.9M Per Perch

8 Perches Land in Dehiwela

Kawdana Broadway Dehiwala

  8 Perches Land in DehiwelaEntrance from both Kawdana Broadway and 7th Lane 30ft RoadRoad frontage to 7th Lane ...  more »

28 /pics/334717/thumb_424_334717_1582532336_6478.jpeg
Bare Land
3
 Thalawathugoda 

 • 26.8 perches    Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Land for Sale in Thalawathugoda

Hokandara Road Gunawardhana Th..

  Land for Sale in Hokandara Road Gunawardhana GardenRectangular blockGood neighbourhood268 perches300 m to Hoka...  more »

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the Citysearch potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!